Polityka prywatności

Informacje ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem portalu informacyjnego funkcjonującego pod adresem: staremiasto.zhp.wlkp.pl, rogalinek.zhp.wlkp.pl oraz 22szczep.zhp.net.pl, zwanymi dalej Portalem.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Portalu jest:
  1. Związek Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie (zwane dalej ZHP)
   ul. Marii Konopnickiej 6
   00-491 Warszawa
   tel: +48 22 339 0645
   e-mail: sekretariat@zhp.pl
   NIP: 526-025-14-40
  2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska (zwane dalej Chorągwią)
   ul. Wilków Morskich 23/25
   60-480 Poznań
   tel: +48 603-644-005
   e-mail: biuro@zhp.wlkp.pl
   NIP: 778-144-02-51
 3. Hufiec ZHP PIAST będący operatorem Portalu jest oddziałem Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska.
 4. Dane osobowe użytkowników Portalu są zbierane poprzez:
  1. uzupełnienie przez Użytkownika pól formularza kontaktowego w formie imienia i numeru telefonu, w celu umożliwienia kontaktu ze strony Hufca ZHP PIAST z użytkownikiem,
  2. dobrowolne ujawnienie dodatkowych danych osobowych przez Użytkownika podczas kontaktu z Hufcem ZHP PIAST za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 5. Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez zapisanie w urządzeniu Użytkownika plików Cookie (tzw. Ciasteczka, zobacz punkt “Informacja o plikach Cookies”).
 6. Inspektorem ochrony danych osobowych ZHP jest Andrzej Rybus -Tołłoczko.
  Dane kontaktowe:
  • telefon: +48 888 942 222
  • fax: +48 22 339 0606
  • email: zhp-iodo@rt-net.pl
Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora
 1. Miejsca wprowadzania danych są chronione w warstwie transmisji (protokół HTTPS zabezpieczony certyfikatem SSL). Dzięki temu dane osobowe wprowadzane na stronie zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika, a następnie przesłane do Portalu.
  1. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
  2. Przesyłane przez Użytkownika dane nie są przechowywane bezpośrednio w Portalu, a w systemach informatycznych dostarczanych Administratorowi przez Microsoft Coporation (w ramach zintegrowanych usług Microsoft Office 365).
Twoje prawa
 1. W związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
  2. kopii swoich danych osobowych, które sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (na podstawie art. 20 RODO),
  3. sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
  4. usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł celu lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
  5. ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń;
 2. Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (na podstawie art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 3. Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych (na podstawie art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę można wnieść w formie elektronicznej, pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.
Informacja o plikach cookies
 1. Portal korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Portalu. Cookies zawierają zazwyczają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalne identyfikatory.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Portalu podmioty, w szczególności dotyczy to firm:
  1. Google (Google Inc. z siedzibą w USA),
  2. Facebook  (Facebook Inc. z siedzibą w USA).
 4. Pliki cookies służą nam w celu:
  1. analizy zachowań użytkowników w Portalu, która umożliwia nam ulepszanie treści w nim publikowanych
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.